De-Duivencoach.nl
Nico van Veen

Stichting Behoud Duivensport

Visie

Het bestuur van Stichting Behoud Duivensport (SBD)vindt dat de duivensport in Nederland behouden moet blijven en voor een zo’n groot mogelijk aantal mensen een zinvolle tijdsbesteding kan blijven of worden.

De Postduivensport is al ruim 200 jaar een zinvolle vorm van vrije tijdsbesteding voor jong en oud. Als zodanig is de postduivensport ook erkend als Immaterieel Cultureel Erfgoed. Deze erkenning geeft aan dat het doorgeven van kennis en vaardigheden in het houden van postduiven van belang wordt geacht. En het betreft niet alleen de kennis over het gedrag, de biologie en de specifieke levensstijl van onze duiven, maar daarnaast is de duivensport ook voor velen een bron van levensvreugde en zou dat voor veel meer mensen kunnen zijn, zoals voor ouderen met veel vrije tijd. De duivensport zorgt voor sociale contacten en kan zodoende een probaat middel tegen eenzaamheid zijn. De dagelijkse verzorging van de duiven geeft structuur aan de dag. Ergens voor moeten zorgen schenkt voldoening. En niet alleen voor ouderen kan de duivensport veel betekenen. Dat de omgang met duiven heilzaam is voor de geest zal niemand ontkennen. Veel mensen met zorgen en problemen komen tot rust in een duivenhok.  Dus ook voor de werkende mens met een drukke baan is de dagelijkse verzorging van de duiven vaak een rustpunt in hun bestaan. Daarnaast is het wedstrijdelement ook belangrijk. Het doet een beroep op waarden als respect, inzet en toewijding. Een vroege duif klokken met een zelfgekweekte duif, die door de liefhebber met veel zorg en toewijding naar de wedstrijd is toegebracht, geeft veel voldoening.

De meeste duivenliefhebbers zijn als kind met de duivensport in contact gekomen. Een groot deel van hen heeft nu een leeftijd van tussen de 70 en 80 jaar. Dat zij hun hele leven duiven zijn blijven houden, laat zien dat wanneer de liefde van het kind voor de duif eenmaal is ontstaan, deze liefde vaak een leven lang blijft bestaan. Uit diverse studies en onderzoeken blijkt dat het verzorgen en verantwoordelijk zijn voor een dier een positieve invloed heeft op de ontwikkeling van een kind. Dit geldt ook beslist voor het verzorgen van postduiven. Op een duivenhok gebeurt erg veel wat enorm leerzaam is voor een kind. Door kinderen (een deel) van de verantwoordelijkheid te geven van de dagelijkse verzorging van de duiven, inclusief de training en de wedstrijden, leren kinderen veel over het gedrag van hun duiven. Daarnaast krijgen ze te maken met zaken als voortplanting, geboorte, ziektes, ongelukken en dood en leren ze omgaan met de gevoelens die hiermee gepaard gaan. Kortom de duivensport is een vorm van vrije tijdsbesteding die  jong en oud veel te bieden heeft.  De duivensport mag dan ook niet verloren gaan!

Door diverse activiteiten te ontplooien of te ondersteunen wil de stichting bereiken dat het aantal mensen dat nu de duivensport beoefend niet verder afneemt, maar vanaf 2025 in ieder geval zal stabiliseren en liefst toeneemt. Met de ondersteuning van duivenliefhebbers (zowel de hobbyist als de (semi)prof, ondernemers in de duivensport, de duivensportorganisaties en in bepaalde situaties de (lokale) overheid, moet het beslist lukken om de duivensport in Nederland weer te laten opbloeien. Dat is zeker niet onmogelijk in een tijd waarin de aandacht voor het dier groter lijkt dan ooit.

Missie / Kernactiviteiten
Onze missie is de duivensport voor de toekomst te behouden. Dit willen we bereiken met de volgende kernactiviteiten:

1. Startende duivenliefhebbers worden nu als het ware in het diepe gegooid. Onze ervaring is dat wanneer een starter goed op weg wordt geholpen, deze meestal voor de duivensport behouden blijft. Degenen die het zelf moeten uitzoeken stoppen doorgaans binnen één à twee jaar.  Iemand die starters wegwijs maakt en ze de grondbeginselen bijbrengt van de duivensport is daarom een absolute voorwaarde om de starters voor de duivensport te behouden. Daarom wil SBD een landelijke pool van mentoren oprichten. Er zijn landelijk 56 rayons. Met 2 mentoren per rayon om nieuwe leden/jeugd leden op weg te helpen zijn er 112 mentoren nodig. Deze ontvangen hiervoor van de SBD een onkostenvergoeding.

2. Daar de duivensport is erkend als Immaterieel Cultureel Erfgoed vinden wij het van belang om de kennis en vaardigheden in het houden van postduiven voor toekomstige generaties te bewaren. De Stichting Behoud Duivensport zal daarom een online kennisbank inrichten. In deze kennisbank zal het volgende worden opgenomen:
2.1. Geschiedenis van de duivensport, waarin onder andere alle duivensportbladen van na de Tweede Wereldoorlog gedigitaliseerd worden opgeslagen.
2.2. Een digitaal archief van educatief materiaal geschreven door bekende Nederlandstalige schrijvers / columnisten over de duivensport
2.3. Promotie en voorlichtingsmateriaal in de vorm van video’s voor kinderen en volwassenen. Deze filmpjes worden via de sociale mediakanalen vertoond te weten Instagram, Facebook, TikTok en YouTube. Daarnaast wordt ook gedacht aan het ontwikkelen van Podcasts.
2.4. Een handleiding voor beginners en herstarters
2.5. Een vraagbaak waar een ieder met vragen over de duivensport terecht kan
2.6. Een vraag en aanbod pagina voor een ieder die hulp nodig heeft of aanbiedt bij de verzorging van de duiven
2.7. Een maandelijkse Nieuwsbrief met actuele duivensportzaken

3. Onder de paraplu van  Stichting Behoud Duivensport zal een fonds worden opgericht. Voor financieel minder daadkrachtige bestaande duivenliefhebbers die geconfronteerd worden met een onverwachte financiële tegenslag, is dat niet zelden een reden om met de duivensport te stoppen. In bepaalde situaties kan vanuit dit fonds ondersteuning worden geboden. Te denken valt bijvoorbeeld aan een éénmalige bijdrage aan de contributie of aan het in bruikleen geven van een klok. Ook het plaatsen van promotiehokjes voor beginners en bij zorgboerderijen, kinderboerderijen en aanverwante instellingen wordt overwogen.

4. In de huidige maatschappij waar zowel de man als de vrouw beiden werken en zorgen voor de opvang van de kinderen kan het verzorgen van de duiven qua tijdsbesteding soms moeilijk in te passen zijn. Dan biedt een duivenhok in de duiventuin bij de club of elders mogelijkheden. Ook voor duivenliefhebbers die bij huis geen duiven kunnen of mogen huisvesten biedt een duiventuin waar meerdere hokken van verschillende liefhebbers staan een zeer goed alternatief. SBD wil het oprichten van duiventuinen stimuleren.

5. Er zijn een aantal oorzaken waardoor duivenliefhebbers zich genoodzaakt voelen om te stoppen met de duivensport waarop SBD geen of weinig invloed op kan uitoefenen. Dit betreft onder andere de roofvogelproblematiek. In bepaalde gebieden van ons land is de roofvogeldruk zo groot dat er tot april geen duiven kunnen worden losgelaten. SBD zal vanuit haar achterban met voorstellen komen richting de sectie sportbeleving om de schade te beperken zoals bijvoorbeeld aanpassingen aan het vliegprogramma te doen. Een andere reden waardoor in bepaalde regio’s met de duivensport wordt gestopt is de ongelijke strijd van amateur tegen professional. Het overwicht van professionals is in sommige regio’s zo groot dat er voor de “gewone” liefhebbers niets meer te winnen valt. Mee doen aan een sport waarop bij voorbaat al duidelijk is dat je kansloos bent werkt demotiverend, zullen maar weinigen volhouden en zal zeker geen nieuwe liefhebbers aantrekken. Om alleen voor de spreekwoordelijke spek en bonen mee te doen is de duivensport te duur. SBD zal met gerichte voorstellen aan de sectie sportbeleving van de duivensportbond trachten iets bij te kunnen dragen aan eerlijk(er) spel.

6. De duivensport is erg naar binnen gericht. Door meer naar buiten te treden met positieve  activiteiten kan de soms negatieve beeldvorming over de duivensport worden omgebogen en nieuwe duivenliefhebbers worden aangetrokken. Wij denken bijvoorbeeld aan het organiseren van kijkdagen bij liefhebbers op dagen dat de duiven van de vlucht thuiskomen.

7. De SBD wil zich profileren als “bruggenbouwer” tussen de professional en de amateur . Zij hebben elkaar immers beiden nodig. Wanneer de saamhorigheid weer terug komt in de duivensport zal dit een positieve uitwerking hebben op het in stand houden van de duivensport. Daarvoor wil zij activiteiten ontwikkelen en organiseren die de saamhorigheid in de sport terug kunnen brengen. Hiervoor zijn voorbeelden genoeg uit heden en verleden.